{Varsity} C-6 Showcase{Varsity} Seckman vs Northwest{Varsity} Festus vs Fox{Varsity} Hillsboro vs Northwest{Varsity} Northwest vs Lindbergh{Varsity} Fox vs Pacific{Varsity} DeSoto vs Windsor