{Varsity} Fox vs Northwest - Jamboree{Varsity} Fox vs Seckman{Varsity} Hillsboro vs Windso{Varsity} Northwest vs Eureka{Varsity} Northwest vs Seckman{Varsity} Northwest vs. Oakville{Varsity} Rock Bridge vs Northwest