{Varsity} Chaminade vs Eureka{Varsity} Northwest vs Eureka{Varsity} Seckman vs Fox{Varsity} Westminster vs Eureka{Varsity} Westminster vs Northwest