{Varsity} Festus vs Fox{Varsity} Fox vs Seckman{Varsity} Jefferson vs Herculaneum{Varsity} Lafayette vs Eureka{Varsity} Lindbergh vs Eureka{Varsity} Riverview Gardens vs Northwest{Varsity} Seckman vs Eureka{Varsity} Summit vs Fox